Bokseri un Kikbokseri

01
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
02
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
03
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
04
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
05
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
06
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
07
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
08
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
09
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
10
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
12
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
13
Svars: 0 kg
Dzim: 0000.g
Kirils Ivanovs
Svars: 30 kg
Dzim: 2005.g
Ralfs Kalniņš
Svars: 38 kg
Dzim: 2003.g
Cīņas: 3-2
T.  Putraševičs
Svars: 44 kg
Dzim: 2000.g
Cīņas: 38-35
M.  Vlasēvičs
Svars: 46 kg
Dzim: 2002.g
Cīņas: 7-6
Zigurds Krauklis
Svars: 52 kg
Dzim: 1996.g
Cīņas: 47-29
Rustams Kraučs
Svars: 52 kg
Dzim: 1995.g
Cīņas: 18-15
Andris Kleins
Svars: 52 kg
Dzim: 2000.g
Cīņas: 31-25
Ilgvars Krauklis
Svars: 56 kg
Dzim: 1988.g
Cīņas: 30-20
Igors Pontags
Svars: 60 kg
Dzim: 1985.g
Cīņas: 100-83
Maksims Zaharovs
Svars: 63 kg
Dzim: 2000.g
Cīņas: 18-16
Linda Plociņa
Svars: 63 kg
Dzim: 1994.g
Cīņas: 2-2
D.  Vandiševs
Svars: 63 kg
Dzim: 1998.g
Cīņas: 3-3
Dmitrijs Sičovs
Svars: 63 kg
Dzim: 1999.g
Cīņas: 0-0
Ruslans Kirjs
Svars: 75 kg
Dzim: 1988.g
Cīņas: 21-19
Eduards Krauklis
Svars: 75 kg
Dzim: 1985.g
Cīņas: 64-51
Toms Priedols
Svars: 84 kg
Dzim: 1992.g
Raivo
Svars: 85 kg
Dzim: 1997.g
Artūrs Paičs
Svars: 87 kg
Dzim: 1985.g
Raitis Turss
Svars: 90 kg
Dzim: 1970.g
Rolands Andersons
Svars: 90 kg
Dzim: 1979.g
Matīss Priedols
Svars: 91 kg
Dzim: 1992.g